Preparació Física d'Oposicions
Preparació Física d'Oposicions

Proves Mossos d'Esquadra

La prova física consisteix en la realització dels exercicis físics següents: circuit d’agilitat, pressió sobre banc i cursa de llançadora.

Les persones participants han de realitzar els tres exercicis físics. En cadascun dels exercicis físics han d’aconseguir una puntuació mínima d’1 punt. Les persones participants que no obtinguin una puntuació mínima d’1 punt en cadascun dels exercicis físics seran excloses de la convocatòria.

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són:  30% per a l’exercici “circuit d’agilitat”, 30% per a l’exercici “pressió sobre banc” i 40% per a l’exercici “cursa de llançadora”.

Cada exercici físic es puntua de 0 a 10 punts segons els barems establerts a l’annex 2.

La puntuació total de la prova física, s’obté de sumar la puntuació de cadascun dels exercicis físics tenint en compte el percentatge de cada exercici físic respecte la puntuació total de la prova física.

Qualificació de la prova: la puntuació de la prova física és de 0 a 10 punts. Per superar-la la persona participant ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

 

CIRCUIT D’AGILITAT

· Objectiu:

Valorar l’agilitat de la persona participant.

· Descripció de l'exercici:

a) La persona participant inicia l'exercici asseguda a terra amb recolzament de peus, mans i glutis darrere la línia de sortida.

b) Quan el testador fa el senyal, es posa en marxa el cronòmetre i la persona participant inicia l'exercici. Surt corrent fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d'un matalàs i fa una tombarella amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs. A continuació es dirigeix cap a la primera tanca, la deixa al costat esquerre fins a ultrapassar-la i passa per sota d'ella. Corre després cap al plint d'1 metre d'alçada, que ha de sobrepassar per la part central amb tot el cos (amb recolzament o sense) i entre dues barres verticals situades als extrems del plint. Tot seguit es dirigeix cap a la segona tanca, que passa directament per darrere, gira cap a la dreta i passa per sota d'ella. Va frontalment cap a la primera tanca, que ha de sobrepassar amb els dos peus en una fase aèria prolongada (dones 80 centímetres, homes 90 centímetres). Seguidament, ha d'agafar amb les dues mans i transportar sobre les espatlles (per les nanses o els extrems) un sac d'uns 15 quilograms (dones) i d'uns 20 quilograms (homes), corrent cap endavant des del lloc on hi havia el sac fins a un con situat a 10 metres, ha de girar 180º al seu voltant per l'esquerra i sense tocar-lo, i tornar en sentit oposat també corrent 10 metres més cap endavant fins a la línia d'arribada.

c) S'atura el cronòmetre en el moment en què la persona participant traspassi amb els dos peus la línia d'arribada, portant el sac agafat correctament, i es registra el temps emprat en segons.

 

· Normes de l'exercici:

a) No es pot trepitjar la línia de sortida, no es pot sortir abans del senyal del testador i s'ha d'estar correctament col·locat abans de començar l'exercici.

b) La tombarella s'ha de fer sobre l'eix transversal del tronc (no és correcta la tombarella tipus judo) i sortint del matalàs després de traspassar el con que marca la sortida.

c) El sac ha d'estar ben col·locat, recolzat sobre les espatlles i agafat amb les dues mans, abans de traspassar la línia marcada a terra i poder iniciar la cursa de 10 metres cap al con.

d) En el transcurs de l'exercici no es pot tombar o desplaçar (horitzontal o verticalment) cap obstacle.

e) No és permès canviar el sentit del desplaçament del circuit o no realitzar tot el recorregut tal com està descrit.

Si s'incompleix alguna de les normes de l'exercici, l'intent es considerà nul.

· Valoració de l'exercici

Se’n fan dos intents, no consecutius, i el resultat vàlid serà el millor temps (en segons i dècimes)

 

PRESSIÓ SOBRE BANC

· Objectiu:

Mesurar la força i la resistència de la musculatura de l’extremitat superior de la persona participant

· Descripció de l’exercici:

a) La persona participant inicia l’exercici en posició decúbit supí sobre el banc de pressió.

b) Quan el testador fa el senyal, es posa en marxa el cronòmetre i la persona participant inicia l’exercici, des de la posició de braços estirats.

Ha d’aixecar el pes, de 40 kg per als homes i de 25 kg per a les dones, el nombre més elevat de repeticions possible en un temps màxim de 45 segons.

L’aixecament s’ha de fer amb les dues mans, amb una separació lleugerament més gran que la de les espatlles en una acció de flexió-extensió dels colzes en la seva projecció vertical.

c) L’exercici finalitza un cop transcorregut el temps màxim de 45 segons o bé per voluntat de la persona participant.

· Normes de l’exercici:

a) La repetició no és vàlida si no s’estenen els colzes totalment o la barra no toca el pit en la flexió dels colzes.

b) No està permès fer rebots amb la barra.

c) Les repeticions es compten en veu alta, utilitzant el mateix número que l'anterior en cas d'una repetició no vàlida.

d) No es poden utilitzar guants, magnèsia ni qualsevol altra substància.

· Valoració de l’exercici

Se’n fa un sol intent, i es registra el nombre total de repeticions vàlides realitzades durant un temps màxim de 45 segons.

 

CURSA DE LLANÇADORA

· Objectiu:

Valorar la resistència aeròbica de la persona participant.

· Descripció de l'exercici:

a) La persona participant se situa darrere d'una de les dues línies paral·leles pintades a terra i distants entre elles 20 metres.

b) Quan senti el senyal sonor d'inici de l'exercici, ha de córrer cap a l'altra línia, fins a trepitjar-la, i ha d’esperar a tornar a sentir un altre senyal sonor.

c) Cada senyal sonor indica que s'ha d'iniciar el desplaçament cap a la línia contrària, intentant seguir el ritme, que és progressivament (cada minut) més ràpid al llarg de l'exercici.

d) Ha de repetir constantment aquest cicle d'anada i tornada fins que no sigui capaç de trepitjar la línia en sentir el senyal sonor, moment en el qual s'acaba l'exercici.

· Normes de l'exercici:

a) La línia s'ha de trepitjar abans o en el moment que se senti el senyal sonor.

 b) La persona participant no pot córrer cap a la línia contrària fins que no hagi sentit el senyal.

 c) La persona participant no pot fer girs circulars, ha de pivotar.

· Valoració de l'exercici:

Se’n fa un sol intent, i es registra el número de l’últim període o palier anunciat pel magnetòfon.

BAREMS

P=puntuació; CA=circuit d’agilitat, en segons; PB=pressió sobre banc, en repeticions;

CL=cursa de llançadora, en períodes

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
OPOSBCN Preparacio Fisica SL